Stavebný denník – ako viesť stavebný denník

Stavebný denník podľa § 46d zákona 50/1976 Zb. V platnom znení

Čo je stavebný denník

Stavebný denník je dokument, ktorý je podľa zákona stavebník povinný viesť odo dňa začatia stavebných prác na stavenisku, a to na dennej báze. Pri menších stavbách, ktoré sú budované na základe ohlásenia drobnej stavby, je možné viesť stavebný denník na týždennej báze. Vždy však záleží od miestneho stavebného úradu a jeho požiadaviek.

Kto a čo zapisuje do stavebného denníka

Do stavebného denníka vpisujeme všetky dôležité udalosti, ktoré sa na stavenisku odohrávajú. Do stavebného denníka je oprávnený vpisovať stavebník, stavebný dozor, projektant, geodet, koordinátor bezpečnosti ale aj odborný profesisti. Všetky odchýlky od projektovej dokumentácie je potrebné zapísať do stavebného denníka. Stavebný denník vždy začíname zápisom o prevzatí staveniska ďalej venujeme pozornosť kvalite únosnosti základovej pôdy a výskytu spodnej vody. Do denníka zapisujeme vždy všetky merania vykonané počas realizácie stavby, prerušenia stavebných prác a ich odôvodnenia. Konštrukcie, ktoré budú zabudované do stavby, je potrebné pred zakrytím schváliť stavebným dozorom – tu odporúčame urobiť vždy aj fotodokumentáciu.

Obsah zápisov stavebného denníka viď. Obrázok (príklad denného zápisu do stavebného denníka)  

Zápisky v stavebnom denníku nemusia byť rozsiahle, je potrebné zapísať kľúčové slova, ako sú: skladby všetkých zakrytých konštrukcií, druhy použitých materiálov a počasie. Prečo počasie? Niektoré technologické procesy si pri realizácii vyžadujú určite klimatické podmienky, za ktorých je možné dané technologické procesy vykonávať. Uvedieme si najčastejší príklad: Stavebník stavia svojpomocne a potrebuje zabetónovať základovú dosku o hubke 150 mm, avšak počasie je nepriaznivé a vonkajšia teplota ovzdušia ukazuje -5 °C. V týchto podmienkach už betonáž neodporúčame, ak je to však nevyhnutné, odporúčame prizvať k betonáži technológa z betonárky, ktorý na celý proces dohliadne.

Kde kúpim stavebný denník

V súčasností existujú rôzne formy stavebných denníkov, či už v klasickej tlačovej forme alebo elektronickej – aplikácie, programy. Nikde nie je dané, ako má stavebný denník vyzerať a v akej forme sa má viesť. My odporúčame klasický stavebný denník v tlačenej forme, ktorý kúpite v každom väčšom papiernictve. Stavebný denník má formát A4, predáva sa v rôznych hrúbkach a odporúčame kúpiť samoprepis. Do stavebného denníka sa na základný list vypisujú základné informácie o stavbe – miesto stavby, investor, projektant, stavebný dozor a hlavný stavbyvedúci (pri stavbe realizovanej dodávateľom).

Stavebný denník je potrebné predložiť ku kolaudácii stavby a povinnosťou stavebníka je mať stavebný denník spolu s projektovou dokumentáciou počas realizácie stavby na stavenisku. Stavebný denník sa zo zákona musí uchovávať 10 rokov, avšak  odporúčame ho archivovať, čo najdlhšie. Nezabúdajte, že tento dokument slúži najmä pre vás a vaše potreby a pri budúcich opravách a rekonštrukciách ľahko zistíte aké materiály ste pri stavbe použili.  

Upozornenie: Spoločnosť Simple Visions s.r.o. nenesie právnu a hmotnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nesprávnym použitím našich odporúčaní.

stavbny dennik 2

Leave A Comment