Radi za Vás vybavíme všetky papierovačky - Inžiniering

Inžiniering

Stavebné povolenie a územné rozhodnutie 

Stavebné povolenie je posledný krok, ktorý vás delí od realizácie vášho sna. Ak má vaša stavba zastavanú plochu do 300m2 podáva sa žiadosť o zlúčené stavebné a územné konanie. Aby sme mohli podať žiadosť budeme od vás potrebovať projektovú dokumentáciu stavby, ktorú si môžete zabezpečiť samy alebo vám s tým radi pomôžeme. Projektovú dokumentáciu si dôkladne naštudujeme a skontrolujeme a následne začneme pracovať na získaní súhlasných stanovísk od dotknutých inštitúcií až prejdeme k podaniu stavebného povolenia. Všetky inštitúciu navštevujeme osobne a počas celého procesu Vás priebežne informujeme o stave vybavenia Vášho povolenia.

K stavebnému povoleniu budete potrebovať tieto prílohy:

 • List vlastníctva
 • Kópia z katastrálnej mapy
 • Stanoviská, rozhodnutia a vyjadrenia dotknutých inštitúcií (obec, miestny pamiatkový úrad, telekomunikačné siete, vodovodné a kanalizačné siete, lesný a pozemkový fond, okresný úrad – odbor starostlivosti o životné prostredie a iné…)
 • Projektová dokumentácia stavby vrátane všetkých profesií (architektúra, elektroinštalácia, bleskozvod, TZB, plynofikácia, statika, energetické posúdenie budovy – môže sa líšiť v závislosti od druhu stavby)
 • Ak stavbu budete realizovať svojpomocne – stavebný dozor
 
Cena sa  odvíja od potreby stanovísk dotknutých orgánov, druhu vykurovania a lokality stavby.  

Územné rozhodnutie – od 300€

Pre rodinné domy do 300 m2 sa podáva žiadosť o zlúčené územné a stavebné konanie. Ak je Vaša stavba väčšia ako 300m2 alebo má 2 a viac nadzemných podlaží je potrebné podať žiadosť o územné rozhodnutie a následne žiadosť o stavebné povolenie.
Samozrejme nemusíte strácať čas študovaním stavebného zákona, legislatívy a všetkých činností, ktoré je potrebné vykovať, aby ste mohli začať so stavbou vášho domu. Zverte dôveru do našich rúk a my sa o všetko postaráme.

Povolenie vjazdu na pozemok – od 100€

Žiadosť o povolenie vjazdu na pozemok je potrebné podať vtedy, ak idete stavať v už zastavanej časti územia, v ktorom sa nachádzajú miestne komunikácie. Ide o projektovú dokumentáciu vykresľujúcu a popisujúcu napojenie Vášho pozemku na cestu – miestnu komunikáciu tzv. Vjazd na pozemok. Táto žiadosť sa podáva súčasne so žiadosťou o stavebné povolenie.

Ohlásenie drobnej stavby – od 200€

Za drobné stavby sa považujú jednopodlažné stavby s výškou do 5m a zastavanou plochou max 25m2. Ide prevažne o stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu, ako je bazén, záhradný domček, letná kuchyňa, garáž, prístrešky, oplotenie pozemku a pod. Do drobných stavieb patria aj stavby pod terénom tzv. podzemné stavby, ktoré sú v hĺbke max 3 meste a nepresahujú zastavanú plochu 25m2. S ohláškou drobnej stavby Vám radi pomôžeme.

K stavebnému povoleniu budete potrebovať tieto prílohy:

 • Situačný nákres 
 • Technický správu – technický popis stavby
 • List vlastníctva 
 • Ak stavbu budete realizovať svojpomocne – stavebný dozor
 

V cene Projekt na ohlášku je zahrnutý situačný nákres, technický popis stavby, všetky úkony spojené so súhlasným vyjadrením príslušného úradu (komunikácia s úradmi), stavebný dozor.

Kolaudácia stavby – od 200€

O kolaudáciu stavby môžete požiadať vtedy, ak je Vaša stavba pripravená na bývanie.

K žiadosť o kolaudačné rozhodnutie budete potrebovať:

 • Stavebný denník
 • Revízne správy o vykonanej odbornej prehliadke všetkých inštalácií a certifikáty použitých výrobkov
 • Projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní
 • Právoplatné stavebné povolenie vydané stavebným úradom
 • Energetický certifikát
 • Geometrický plán zamerania stavby
 
V cene je zahrnuté poradenstvo pri obstaraní potrebných príloh ku kolaudácii stavby, prípadne, zabezpečenie všetkých dokumentov.  

Búracie povolenie – od 200€

Kúpili ste pozemok so starým domom, ktorý potrebujete zbúrať? Nezabudnite na búracie povolenie.
Žiadosť o búracie povolenie musíte podať pred začatím búracích prác. Musíte si ujasniť, či budete objekt búrať svojpomocne alebo využijete služby firmy. Ak sa rozhodnete stavbu zbúrať svojpomocne budete potrebovať oprávnenú osobu, ktorá dohliadne na priebeh búrania – stavebný dozor a následne musíte vydokladovať spôsob likvidácie stavebného odpadu. Dokladom pre likvidáciu odpadu je vážny lístok od spoločnosti, ktorá zabezpečuje odvoz a likvidáciu odpadu alebo priľahlej skládky odpadu. Pripravíme za Vás všetky potrebné podklady k búraciemu povoleniu. Ak sa rozhodnete objekt zbúrať svojpomocne zabezpečíme Vám stavebný dozor a po zbúraní zabezpečíme odvoz a likvidáciu odpadu ako aj všetky potrebné doklady.

Prílohy k žiadosti o vydanie búracieho povolenia sa môžu líšiť v závislosti od miesta a druhu stavby. Najčastejšie budete však potrebovať tieto dokumenty:

 • Fotodokumentáciu stavby, postup búracích prác
 • Situácia územia
 • List vlastníctva
 • Pri vykonaní búracích prác svojpomocne – stavebný dozor
 • Statický posudok – pri búraní časti stavby prípadne v radovej zástavbe
 • Súhlas susedov – ak ide o spojené stavby (radové výstavby, dvojdomy)
 • Vyjadrenia, stanoviská a posudky dotknutých inštitúcií – ak sú potrebné
 
 V cene  je zahrnutý  technický popis likvidácie stavby a komunikácia s úradmi.

Ohlásenie búracích prác – od 100€

Nie vždy je potrebné požiadať o búracie povolenie. Drobné stavby, ktoré boli postavené na ohlášku sa taktiež na ohlášku môžu zbúrať. Za drobné stavby sa považujú jednopodlažné stavby s výškou do 5m a zastavanou plochou max 25m2. Ide prevažne o stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu ako je záhradný domček, letná kuchyňa, garáž, prístrešky, oplotenie pozemku a pod. Do drobných stavieb patria aj stavby pod terénom tzv. podzemné stavby, ktoré sú v hĺbke max 3 meste a nepresahujú zastavanú plochu 25m2. S ohláškou búracích prác drobnej stavby Vám radi pomôžeme.

Neváhajte nás kontaktovať

Zaujala Vás niektorá z našich služieb? Kontaktujte nás a my Vám pomôžeme.

Zavolajte nám

+421 905 393 988

naša adresa

Veterná 6491/14
917 01, Trnava

Napíšte nám e-mail

info@stavebnepapierovacky.sk  FAKTURAČNÉ ÚDAJE